Manolache

&
asociaţii

Despre noi

Despre noi

BNP Andrei Claudiu Manolache a fost înființat în anul 2005 cu scopul de a oferi servicii profesionale și de calitate atât persoanelor fizice, cât și juridice , câștigând în scurt timp încrederea solicitanților. În anul 2017 biroului i s-a alăturat doamna notar Gheorghe Alisa-Anda, astfel că biroului notarial i s-a atribuit denumirea de Societate Profesională Notarială "Manolache și Asociații".

Misiune

Datorită experienței notarilor publici asociați, a personalului cu vechime și experiență în domeniu, a amplasării biroului și a colaborării cu un birou de traduceri, cadastru și certificate energetice, dorim să ne punem în serviciul clienților noștri, astfel încât să devenim un partener de încredere, echitabil și imparțial, un consilier convingător și un confident discret al dumneavoastră !

Contracte
 

Contractul este acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Cele mai des întâlnite contracte în practica notarială sunt:


 • - contract de vânzare-cumpărare imobil
 • - precontract, antecontract de vânzare-cumparare
 • - Promisiune bilaterala de vanzare cumparare
 • - contract de comodat
 • - contract de închiriere
 • - act de dezlipire
 • - contract de partaj
 • - contract de donație
 • - contract de ipotecă
Moșteniri
 

Succesiunea se defera sau prin lege, sau dupa vointa omului, prin testament. Succesiunile se deschid prin moarte la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii. Moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă. La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari.

Acte necesare pentru dezbaterea moştenirii:


 • - certificat de deces
 • - acte stare civilă moștenitori
 • - acte de identitate moștenitori
 • - acte proprietate ( contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, act de partaj, contract de schimb, etc, încheiere de intabulare, după caz, act de concesiune, adeverință cu evaluarea locului de veci, extras de cont pentru acțiuni de la Depozitul Central, certificat de înmatriculare auto, carte de identitate autovehicul, extrase de cont pentru depozite bancare)
 • - certificat de atestare fiscală (de la Administrația Financiară de sector sau de provincie care este valabil doar pentru luna în curs)
 • - certificat de atestare fiscală (de la ANAF, care este valabil 90 de zile)
 • - 2 martori, care să-l fi cunoscut pe defunct de cel puțin 10 ani și care să nu fie rude cu defunctul
Testamente
 

Testamentul este actul unilateral, personal, prin care o persoană, denumită testator, dă dispoziţii pentru momentul în care nu va mai fi în viaţă, cu privire la o gamă largă de aspecte referitoare la împărţirea averii sale, organizarea funeraliilor şi multe altele.

Testamentul este un act revocabil, în sensul că testatorul poate face pe parcursul vieţii sale câte testamente doreşte, revocând testamentele anterioare sau completându-le, dacă noile dispoziţii nu sunt contradictorii. Revocarea testamentului autentic se face obligatoriu numai printr-un act autentic notarial.

Acte necesare redactării testamentului :


 • - Actul de identitate al persoanei care lasă testamentul (testator)
 • - Actele de identitate ale celor doi martori care îl vor asista pe testator la notariat
 • - Copia actului de identitate al persoanei în favoarea căreia testatorul lasă testamentul (legatar)
Divorţ
 

Desfacerea casatoriei prin divort este un mijloc juridic prin care se pune capat existentei casatoriei pe cale judecatoreasca sau administrativa.

Divortul poate avea loc:


 • a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;
 • b) atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
 • c) la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
 • d) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala

 • - Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, notarul public de la locul ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii.
 • - Divortul prin acordul sotilor poate fi constatat de notarul public si in cazul in care exista copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, daca sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sa il poarte dupa divort, exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuintei copiilor dupa divort, modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii, precum si stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Acte necesare:


 • - acte de identitate (soti)
 • - certificatele de nastere (soti si copii minori, dupa caz)
 • - certificatul de casatorie (soti)
DeclaraȚii
 

Cele mai frecvente solicitări avute de notarul public sunt declaraţiile pe proprie răspundere, cerute de către organele administraţiei publice locale şi centrale sau de către furnizorii de utilităţi pentru soluţionarea diferitelor cereri ale cetăţenilor, în funcţie de obiectul lor de activitate, precum şi procurile date în acest scop:

 • - declaraţii privind lipsa veniturilor, necesare pentru obţinerea bursei sociale pentru elevi şi studenţi, a ajutorului social, a locuinţelor sociale, etc.
 • - declaraţii privind lipsa întabulării sau a transcrierii imobilelor, necesare pentru prima înscriere în cartea funciară
 • - declaraţii privind lipsa litigiilor cu privile la un imobil, necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi pentru încheierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi
 • - declaratii de acceptare a succesiunii
 • - declaratii de renuntare la succesiune
 • - declaratie de revocare a testamentului
 • - declaratii de notorietate
 • - declaratie privind eliberarea pasaportului fiului/fiicei minor/minore
 • - declaratii in materie de drept comercial
LEGALIZĂRI DE SEMNĂTURĂ
 

Legalizarea de semnătură și specimenul de semnătură sunt acte procedurale întocmite de notarul public cu privire la înscrisurile pentru care legea nu cere forma autentică ca o condiţie de valabilitate a actului.


Pentru legalizarea semnăturii, părţile interesate trebuie să prezinte în faţa notarului public exemplarele nesemnate ale înscrisului; notarul public procedează la identificarea părţilor şi se convinge că acestea cunosc conţinutul înscrisului, după care le cere acestora să semneze în faţa sa toate exemplarele documentului prezentat.


Pentru legalizarea specimenului de semnătură, partea interesată se va prezenta personal la biroul notarial şi va semna în faţa notarului public, care va întocmi încheierea de legalizare respectivă.


În toate cazurile, în încheiere se va menţiona îndeplinirea condiţiilor cerute de lege: data legalizării, numele părţii şi faptul prezentării ei în persoană, precum şi constatarea subscrierii în faţa notarului public a tuturor exemplarelor înscrisurilor.

ÎNCHEIERE DE
DATĂ CERTĂ
 

Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv:


 • 1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public
 • 2. din ziua când au fost înfăţişate la o autoritate sau instituţie publică, făcându-se despre aceasta menţiune pe înscrisuri;
 • 3. din ziua când au fost înregistrate într-un registru sau alt document public;
 • 4. din ziua morţii ori din ziua când a survenit neputinţa fizică de a scrie a celui care l-a întocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris, după caz;
 • 5. din ziua în care cuprinsul lor este reprodus, chiar şi pe scurt, în înscrisuri autentice, precum încheieri, procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar;
 • 6. din ziua în care s-a petrecut un alt fapt de aceeaşi natură care dovedeşte în chip neîndoielnic anterioritatea înscrisului.
Procuri
 

Procura este un act prin care o persoană desemnează un împuternicit pentru rezolvarea unei anumite probleme în numele lui. Procura este semnată doar de cel care împuterniceşte (mandant) o altă persoană (mandatar) pentru a o reprezenta în diferite situaţii. Prezenţa mandatarului în faţa notarului nu este necesară.

Procura poate fi:


 • - de acceptare a unei succesiuni
 • - generală de administrare
 • - de administrare a unui apartament
 • - de administrare a unui autovehicul
 • - pentru constituirea unei societăţi comerciale
 • - pentru administrarea unei societăţi comerciale
 • - de administrare a unui loc de veci
 • - de administrare a unui teren agricol
 • - de adopţie a unui minor
 • - de constituire a unei ipoteci
 • - de cumpărare sau vînzare a unui apartament
 • - de cumpărare sau vînzare a unui autovehicul
 • - de cumpărare sau vînzare a unui teren
 • - pentru reconstituirea dreptului de proprietate
 • - pentru donaţii diverse
 • - de ieşire din indiviziune
 • - de partaj în acţiunea de divorţ
 • - de ridicare a pensiei (de la oficiul poştal sau din cont curent)

Acte necesare pentru procură

 • - actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original
 • - copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele acestuia de identificare
CERTIFICĂRI ALE
UNOR FAPTE
 

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:


 • - faptul ca o persoana se afla in viata
 • - faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc
 • - faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea
 • - faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia

In incheiere se vor mentiona si ora constatarii, precum si fapta care se certifica.

Cadastru &
Intabulare
 
 • Cadastru si intabulare Apartamente
 • Cadastru si intabulare Case
 • Cadastru si intabulare Terenuri
 • Cadastru si intabulare constructii noi
 • Avize tehnice
 • Alipiri terenuri
 • Lotizari terenuri
Traduceri
legalizate
 
 • Traduceri juridice
 • Traduceri medicale
 • Traduceri tehnice
 • Traduceri comerciale
CONSULTAȚII
JURIDICE
 

Notarul este un specialist în domeniul juridic. Activitatea sa cea mai cunoscută constă în redactarea şi autentificarea de acte dar, de asemenea, notarul este un consilier indispensabil în toate evenimentele din viata unei persoane sau a unei familii, de la căsătorie la cumpărarea unei locuinţe și până la dezbaterea moştenirii. Rolul de consilier are scopul de a-l ajuta pe clientul său să prevină sau să evite litigiile ulterioare, care presupun costuri mult mai mari decât costurile serviciilor notariale.

Andrei - Claudiu Manolache
Notar
Alisa - Anda
Gheorghe
Notar asociat

Placerea de a lucra impreuna

Nu ezitati sa ne contactati